JANÓW BEZ PRZEMOCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim na mocy porozumienia z dnia 13 lipca 2021r. o nr 4/VI/BRT/2021 realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – ,,Janów bez Przemocy” zawartego pomiędzy Gminą Janów Lubelski a Ministerstwem Rodziny i polityki Społecznej.

Celem głównym projektu jest  rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach projektu zostanie przeprowadzona ankieta i sporządzona diagnoza środowiska lokalnego grup ryzyka narażonych na zjawisko przemocy, zorganizowanie festiwalu ,,Janów bez przemocy”, kampanii społecznej na terenie gminy Janów Lubelski, pogadanek w szkołach oraz organizacja konferencji ,,Bezpieczna rodzina – bezpieczne dziecko”. W trakcie realizacji projektu udostępniony został Punkt Informacyjny dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową.

Wartość projektu:             57.908,00

Kwota dotacji z MRiPS:   45.648,00

Grafika przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz herb Janowa Lubelskiego.

 

 

Linki do artykułów dotyczących działań zrealizowanych w ramach projektu „Janów Bez Przemocy”:

Konkurs plastyczny

Zapraszamy na piknik JANÓW BEZ PRZEMOCY – 22.08.2021 r. ZOOM NATURY

Po pikniku pod nazwą Janów bez Przemocy

Kampania społeczna na terenie gminy Janów Lubelski

Rajd rowerowy w ramach projektu „Janów bez Przemocy” – 23.09.2021 r.

Rajd rowerowy Janów Bez Przemocy

Konferencja „Janów Bez Przemocy”

Podsumowanie projektu „Janów Bez Przemocy”