Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Janów Lubelski”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 WL 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do 48 osób (28 kobiet i 20 mężczyzn) – klientów OPS z terenu gminy Janów Lubelski, w tym z terenów objętych rewitalizacją, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym.

Projekt w szczególności skierowany jest do osób biernych zawodowo, bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: diagnoza potrzeb, praca socjalna, poradnictwo psychologiczne, zawodowe, prawne i społeczne, kultura i integracja, szkolenia i kursy zawodowe, staże zawodowe/ Prace Społecznie Użyteczne.

Realizacja projektu pozwoli na trwałe i pozytywne zmiany w potencjale społecznym i zawodowym uczestników projektu i nabywanie/podwyższanie kwalifikacji/kompetencji i umiejętności zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, co w bezpośredni sposób przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWL. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt ma uświadamiać uczestników o możliwości łączenia życia zawodowego z rodzinnym i społecznym.

Wartość projektu: 992 704,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 843 798,93 zł

Rozpoczęcie II tury Projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Janów Lubelski”