Podsumowanie projektu „Janów Bez Przemocy”

Grafika przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz herb Janowa Lubelskiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim na mocy porozumienia z dnia 13 lipca 2021r. w ramach zadania publicznego realizował projekt z Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – ,,Janów Bez Przemocy” zawartego pomiędzy Gminą Janów Lubelski a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Została przeprowadzona ankieta i sporządzona diagnoza środowiska lokalnego, grup ryzyka narażonych na zjawisko przemocy. Dla mieszkańców gminy Janów Lubelski zorganizowany był festiwal ,,Janów bez przemocy”, w ramach którego odbył się piknik i rajd rowerowy. Przeprowadzone zostały kampanie społeczne na terenie gminy Janów Lubelski, podczas których rozdawane były ulotki i informatory o tematyce przeciwdziałania przemocy. Pracownicy OPS przeprowadzili pogadanki w szkole podstawowej wśród dzieci i młodzieży poruszając tematy przemocy, cyber przemocy, możliwości reagowania i przeciwdziałania temu zjawisku. Podsumowując działania podjęte w ramach projektu odbyła się Konferencja ,,Janów Bez Przemocy” skierowana do dyrektorów, kierowników i pracowników instytucji pomocy społecznej, oświaty, policji, prokuratury, sądu, sanepidu, służby zdrowia, przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych z gminy i powiatu, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Tematem podjętym podczas Konferencji było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jak reagować, jak szukać pomocy, jakie są prawidłowe wzorce rodziny i metody wychowawcze oraz jakie są procedury postępowania z osobami doświadczającymi zjawiska przemocy w rodzinie. Podczas Konferencji przedstawiona została „Diagnoza problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Janów Lubelski”. W trakcie realizacji projektu udostępniony został Punkt Informacyjny dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową.

Zdjęcie przedstawia białego misia z gadżetami promującymi projekt Janów Bez Przemocy.

Wartość projektu:  57.908,00 zł.

Kwota dotacji z MRiPS:  45.648,00 zł.

Środki własne: 12.260,00 zł.