Dożywianie

Ustanowienie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023

 

UCHWAŁA Nr 140
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Ustanawia się wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
§  3.
1.  Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.
2.  Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji Programu wyniesie 2 750 000 tys. zł.
§  4.  Traci moc uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 oraz z 2017 r. poz. 1138).
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Dożywianie dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, oraz dla osób samotnych
w stołówce Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wieloletniego programu ”Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”

 

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z dożywiania dla osoby samotnej netto:
– 100%-701,00zł;
– 150% -1 051,50zł;
Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z dożywiania na osobę w rodzinie netto:
– 100%-528,00zł;
– 150%-792,00zł;
Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest dla osób i rodzin, które spełniają powyższe kryteria dochodowe na okres od stycznia do czerwca ( z przerwą dwu miesięczną na okres wakacji lipiec – sierpień) oraz po ponownym złożeniu podania od września do grudnia. Powyższa pomoc udzielana jest przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych oraz ewentualnie innych dni, w których nie będą funkcjonowały stołówki.
Wymagane dokumenty:
– zaświadczenia / decyzje o dochodach; ( dochód z wcześniejszego miesiąca niż składane jest podanie )
– zaświadczenie o posiadanym lub nie gospodarstwie rolnym;
– zaświadczenie lekarskie; (jeśli osoba jest chora przewlekle )
– inne; (np. faktury za leki, opłacone rachunki itp.)