Wstęp

Wolontariat (łac. volontarius = dobrowolny, chętny) to bezpłatna, świadoma i dobrowolna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach życia i zaangażowania się w życie społeczne, zawarcie nowych przyjaźni.
Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia.Wolontariusz – osoba pracująca ochotniczo i bez wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariuszami mogą być wszyscy w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Wolontariat został powołany na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Ustawa wprowadziła możliwość angażowania wolontariuszy w instytucjach publicznych, przede wszystkim w organach administracji rządowej i samorządowej. Powyższa ustawa przedstawia zasady tworzenia Centrów Wolontariatu i zatrudniania wolontariuszy oraz prawne przesłanki dotyczące świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim wolontariat rozpoczął swoją działalność od dnia 01.12 2006 roku poprzez uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie “Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej”.
Działalność wolontarystyczna prowadzona jest w oparciu o “Program Wolontarystyczny”.
Do realizacji powyższego programu Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się zadania rozpowszechnienia i sformalizowania wolontariatu w środowisku lokalnym. W tym to celu wystosowano apel do mieszkańców gminy Janów Lubelski, opublikowano artykuł w prasie lokalnej “Gazeta Janowska” oraz opracowano ulotkę informacyjną o wolontariacie. Podjęto także współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi tj; Urzędem Miejskim, Liceum Ogólnokształcącym, Powiatowym Urzędem Pracy, Domem Pomocy Społecznej “BARKA”, Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy “HUMANUS”, Stowarzyszeniem Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “WAWRZYNEK”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “LEŚNY KRĄG”, Agencją Współpracy i Rozwoju Stowarzyszeniem Aktywizacji Społecznej “SAS”, Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół “EFFATHA”. Z każdą z tych instytucji czy organizacji pozarządowych został podpisany list intencyjny, w którym zarówno OPS jak i w/w deklarują podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym.
Ze względu na swoją rolę Ośrodek Pomocy Społecznej jest naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi pomóc. OPS bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy i potrzeby. Angażując wolontariuszy może na nie lepiej i szybciej reagować, bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług.
Wolontariusze mają tu szerokie pole do działania: mogą zajmować się dziećmi, seniorami, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, mogą pomagać w Świetlicy Środowiskowej “Stokrotka”, bezpośrednio w domach podopiecznych lub pomagać podczas imprez organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub inne instytucje czy organizacje pozarządowe.
Aby współpraca instytucji z wolontariuszami, była efektywna i nie stała się tylko spontanicznym zrywem, każde ze stron musi być przygotowaną do tej współpracy.

 

Cel utworzenia Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej

Celem utworzenia i działalności jest pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wsparcie pracowników socjalnych w ich codziennej pracy, głównie w działaniach środowiskowych. Pomoc świadczona przez wolontariuszy w domach podopiecznych i placówkach ma na celu przezwyciężanie samotności oraz wsparcie ich w życiu codziennym.

 

Rodzaje wolontariatu

Pomoc indywidualna :

 • osobom starszym,
 • osobom niepełnosprawnym,
 • dzieciom i młodzieży, głównie z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbanych środowiskowo, z rodzin alkoholowych poprzez pomoc w lekcjach oraz organizowanie czasu wolnego.

Pomoc w placówkach bądź organizacjach pozarządowych:

 • pomoc osobom starszym w Domu Pomocy Społecznej “Barka” w Janowie Lubelskim,
 • pomoc dzieciom przebywającym w Wielofunkcyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i Rodziną “Promyk” w Janowie Lubelskim,
 • pomoc dzieciom uczęszczającym na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej “Stokrotka” prowadzonej przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy “HUMANUS” w Janowie Lubelskim,
 • współpraca przy organizacji ferii zimowych czy kolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “WAWRZYNEK” w Janowie Lubelskim,
 • współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół “EFFATHA” w Janowie Lubelskim,

Wolontariat akcyjny

 • akcje wielkanocna i bożonarodzeniowa – świąteczne życzenia- dla ludzi starszych, samotnych,
 • spotkania integracyjne z okazji Dnia Dziecka,
 • zbiórki żywności organizowane przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
  “HUMANUS” w Janowie Lubelskim we współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie,

 

Wolontariusze podczas imprez zajmują się pracami, które wymagają wsparcia (np. dotarcie do miejsc zamieszkania, zgodnie z załączonym wykazem adresów osób starszych, zorganizowanie gier i zabaw dla dzieci oraz ciekawych konkursów, udział w zbiórkach żywności w/g ustalonego harmonogramu itp.).
Działalność wolontarystyczna prowadzona jest przy współudziale niżej wymienionych szkół w ramach zawartych porozumień.
Koordynatorzy z poszczególnych szkół zobowiązali się do przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród młodzieży i aktualizowania listy uczniów chętnych do pracy w ramach wolontariatu w organizowanych akcjach lub w środowiskach wskazanych przez Ośrodek tj:

 

 1. Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim,
 2. Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim,
 3. Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim,
 4. Zespole Szkół w Białej II 142,

 

Kto może zostać wolontariuszem?

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariuszem może być każda osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce pomagać innym. Jest dużo ludzi, którzy potrzebują tej pomocy, a takich ludzi najlepiej znają pracownicy socjalni tut. Ośrodka. Można dla nich wiele zrobić bezinteresownie i bezpłatnie, a jednocześnie mieć z tego satysfakcję. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje współpracę w zespole ludzi, którzy z potrzeby serca chcą coś zrobić dla innych. Praca wolontariusza nie jest łatwa, jest to trudny i odpowiedzialny rodzaj służby. Wymaga nie tylko bezinteresownego poświęcenia własnych sił, dla dobra drugiego człowieka, ale przede wszystkim wrażliwości, cierpliwości, a nade wszystko konsekwencji i umiejętności łączenia współczucia ze sprawnością działania.

 

Co należy zrobić jeśli potrzebny jest wolontariusz?

Należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym obsługującym dany rejon lub bezpośrednio z koordynatorem wolontariatu. W każdym jednak przypadku niezbędna będzie analiza sytuacji życiowej klienta przeprowadzona przez pracownika socjalnego, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Następnie pracownik socjalny kieruje zgłoszenie do Centrum Wolontariatu i rozpoczynają się poszukiwania odpowiedniego wolontariusza. Wolontariusze są w stałym kontakcie z koordynatorem, zawsze są mile widziani. a w razie jakichkolwiek problemów koordynator jest do ich dyspozycji i razem próbują je rozwiązać.

Głównym źródłem pozyskania wolontariuszy na terenie działania naszego Ośrodka jest współpraca z kościołami parafialnymi i szkołami.

Ponadto na stronie internetowej www.opsjl.pl można uzyskać informację na temat:
 • kto może zostać wolontariuszem,
 • gdzie się zgłosić i do kogo,
 • pobrać druki zgłoszeniowe.
Nasze osiągnięcia:

Poprzez pracę wolontariuszy na rzecz środowisk objętych działaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim:

 • poszerzyła się oferta pomocowa dla mieszkańców naszego miasta,
 • poprawiły się oceny i frekwencja na zajęciach lekcyjnych, lepszy jest kontakt tych dzieci z rówieśnikami i nauczycielami. Dzieci uwierzyły we własne możliwości co wpłynęło na poprawę poczucia własnej wartości i funkcjonowania społecznego,
 • osoby starsze, niepełnosprawne mogą wyjść do kościoła, na spacer, do sklepu, apteki. Mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Mają z kim porozmawiać, w razie potrzeby zwierzyć się ze swoich problemów.

 

Praca wolontariuszy została dostrzeżona przez środowisko i władze lokalne:

Dokonując oceny rocznego okresu funkcjonowania Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim należy stwierdzić, że podjęcie takiej formy pracy przynosi niewymierne korzyści zarówno dla ludzi potrzebujących, ale także i dla młodzieży, która w tą działalność się tak licznie zaangażowała. Coraz lepsze i bardziej owocne wypracowane zostały kontakty z pedagogami szkolnymi, kościołem oraz organizacjami pozarządowymi. Uwieńczeniem pracy wolontariuszy było zorganizowanie w dniu 4 grudnia 2007 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyło sie spotkanie wszystkich wolontariuszy z władzami miasta Janowa Lubelskiego oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie. Wolontariusze otrzymali symboliczną różę oraz podziękowania za okazaną życzliwość, dobroć serca a przede wszystkim pomocną dłoń dzieciom, osobom niepełnosprawnym i samotnym.

W dniu 27 lutego 2008 roku odbyło się, spotkanie z udziałem przedstawicieli środowisk pomocy społecznej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie w sali widowiskowej kawiarni artystycznej Hades w Lublinie. Spotkanie służyło do zaprezentowania efektów, wdrażania i upowszechniania dobrych praktyk w budowaniu i zarządzaniu wolontariatem w ośrodkach pomocy społecznej. Nasz ośrodek reprezentowały Natalia Kiszka i Beata Nizioł oraz Anna Mazur kierownik OPS. Pani dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Monika Lipińska i wojewoda lubelski – Genowefa Tokarska wręczyła imienne certyfikaty osobom biorących udział w projekcie, natomiast kierownikom OPS wręczyła certyfikaty uczestnictwa w projekcie”Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej”.