Konferencja „Janów Bez Przemocy”

W dniu 19 listopada 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach zadania publicznego zorganizował Konferencję „Janów Bez Przemocy”.

Konferencja skierowana była do pracowników instytucji kontrolno-pomocowych oraz placówek oświatowych, która odbyła się na sali widowiskowej w Janowskim Ośrodku Kultury. Tematem podjętym podczas Konferencji było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jak reagować, jak szukać pomocy, jakie są prawidłowe wzorce rodziny i metody wychowawcze oraz jakie są procedury postępowania z osobami doświadczającymi zjawiska przemocy w rodzinie. Podczas Konferencji przedstawiona została „Diagnoza problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Janów Lubelski”.

Konferencja w ramach projektu Janów Bez Przemocy

Konferencja w ramach projektu Janów Bez Przemocy

Konferencja w ramach projektu Janów Bez Przemocy

Konferencja w ramach projektu Janów Bez Przemocy

Konferencja w ramach projektu Janów Bez Przemocy

Konferencja w ramach projektu Janów Bez Przemocy

Konferencja w ramach projektu Janów Bez Przemocy

Konferencja w ramach projektu Janów Bez Przemocy

Konferencja w ramach projektu Janów Bez Przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w podejmowanych działaniach profilaktycznych na rzecz społeczności lokalnej.

Konferencja zorganizowana w ramach zadania publicznego w  projekcie „Janów Bez Przemocy” realizowanego z Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Janów Lubelski, a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 45.648,00 zł. oraz środków własnych 12.260,00 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Grafika przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz herb Janowa Lubelskiego.