Procedura umieszczenia w DPS

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Domy pomocy społecznej to placówki przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej).

Domy pomocy społecznej zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do osoby wymagającej całodobowej opieki, chorej lub niepełnosprawnej w sytuacji, gdy brak jest rodziny mogącej zapewnić opiekę, lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.

Należy jednak pamiętać, że umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i jest poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

Podstawy kierowania

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:

  1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Ponadto niezbędne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność umieszczenia w DPS i zaświadczenia zawierającego oznaczenie profilu domu pomocy społecznej. W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo niezbędne jest zaświadczenie psychologa i lekarza psychiatry.

  2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS.

Dodatkowo w przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej:

– postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

– postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,

– postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

Po wydaniu decyzji kierującej i ustalającej odpłatność, oraz po uzyskaniu wolnego miejsca dla osoby, właściwy organ (w przypadku mieszkańców Gminy Janów Lubelski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim) wydaje decyzje o umieszczeniu w DPS.

Pobyt w DPS jest odpłatny. Zobowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

  1. Osoba ubiegająca się o skierowanie i umieszczenie w DPS
  2. Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice)
  3. Gmina z której osoba została skierowana do DPS.

Opłatę za pobyt w DPS w pierwszej kolejności wnoszą:

  1. Mieszkaniec DPS, nie więcej niż 70 % swojego dochodu
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi
  3. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy „Zespołu ds. pracy socjalnej i usług” pod nr telefonu 15/8724- 676