Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://opsjl.pl

Data publikacji strony internetowej: 15-05-2019.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15-05-2019.

Serwis internetowy jest zgodny ze standardami W3C oraz WCAG 2.1 na poziomie AA, jest dostosowany do urządzeń mobilnych oraz częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłanych od OPS w celu publikacji),

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Obsługa:

 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter).

Wygląd/ Pomoc w nawigacji:

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,

  • odwracanie koloru,

  • wybieranie koloru,

  • prezentacja obrazów w skali szarości,

  • podkreślenie tytułu linku,

  • zaznaczenie linku,

  • nawigacja klawiaturą,

  • usuwanie animacji,

  • na stronie internetowej znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści,

  • całość serwisu skonstruowano na systemie WordPress w oparciu o style CSS.

Wersja mobilna – działanie na różnych urządzeniach

 • Serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu,

 • nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym,

 • w urządzeniach takich jak tablety, smartfony, serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 16-11-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Sowa, e-mail sowa.zbigniew@opsjl.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8724676. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

 • Do wnętrza prowadzą 2 wejścia od strony podwórza siedziby OPS.

 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 • Przy jednym z wejść znajduje się wideodomofon, umożliwiający wezwanie pracownika OPS w celu obsłużenia osoby oczekującego na parterze.

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie komunikacji z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu lub innego pracownika przebywającego przed budynkiem o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.