DODATEK OSŁONOWY

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

UWAGA ‼

W dniu 19.01.2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

➡ Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

➡ Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

➡ Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

➡ Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

➡ Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

➡ Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

ikonka formatu PDF WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO