Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego są przede wszystkim:

 • skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym;
 • szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie;
 • usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym i zagrożonym zjawiskiem przemocy;
 • zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętych przemocą;
 • udzielanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w rodzinie;
 • zatrzymanie przemocy i niwelowanie skutków przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Janowie Lubelskim, mieszczący się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 26/2012 z dnia 25 maja 2012r.

 

Jednocześnie Uchwałą Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim nr XVII/92/12 z dn. 27 stycznia 2012r. ustalono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

W kolejnych latach wydano następujące Zarządzenia Burmistrza Janowa Lubelskiego:

 • Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 26/2014 z dn. 01 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 26/2017 z dn. 21 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 82/2017 z dn. 13 września 2017r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 5/2018 z dn. 04 stycznia 2018r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.;
 • Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 54/2019 z dn. 06 maja 2019r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W chwili obecnej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy      w Rodzinie w Janowie Lubelskim wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim:

 • mgr Ewa Stańko – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownik socjalny);
 • mgr Urszula Jargiło – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (asystent rodziny);
 • Barbara Błońska – Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego (asystent rodziny);
 • mgr Edyta Tchórz (pracownik socjalny);
 • mgr Michał Grzywacz (pracownik socjalny);
 • mgr Sylwia Cybart (pracownik socjalny);
 • mgr Agnieszka Chmiel (pracownik socjalny)
 • mgr Anna Ułanowska (pracownik socjalny);
 • mgr Justyna Rząd (pracownik socjalny);
 • mgr Agnieszka Radomska (pracownik socjalny);

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie Lubelskim:

 • mgr Maria Katarzyna Szymańska

 

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim:

 • szt. Adam Kędra (dzielnicowy);
 • sierż. Dorota Czajkowska (dzielnicowy);
 • szt. Janusz Gąbka (dzielnicowy);

 

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim:

 • mgr Marta Momot (Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim);
 • mgr Magdalena Kuziora (Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim:

 • mgr Katarzyna Kędra;
 • mgr Agnieszka Jonak

 

Ochrona Zdrowia:

 • mgr Dorota Pezda (NZOZ „RODZINA” w Janowie Lubelskim);
 • mgr Urszula Studzińska (Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Janowie Lubelskim);

 

Oświata:

 • mgr Ewa Chmiel (Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim);
 • mgr Iwona Wojtan (Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim)
 • mgr Marta Nowak (Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej);
 • mgr Agata Dycha (Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych);

 

Informujemy, iż wszelkich szczegółowych informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w  rodzinie  oraz kwestii związanych z prowadzoną procedurą „Niebieskie Karty” udziela

mgr Ewa Stańko

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

Porytowego Wzgórza 23, pokój nr 7

23-300 Janów Lubelski

tel.: 15 872 46 76 wew. 27

Przewodniczący ZI dyżuruje w w/w kwestiach w środy w godz. 900 – 1100