Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych

 

Osoby uprawnione do posiadania OGÓLNOPOLSKIEJ KDR
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli (bez ograniczeń wiekowych) na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
w wieku do 18. roku życia,
w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Szczegóły i dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zalozyc-kdr

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23. Pracownikiem odpowiedzialnym za wydawanie kart jest Pani Natalia Kiszka, pok. 23, Tel. 15 872467 wew. 31.