Dodatki Energetyczne

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie;
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

na rachunek bankowy wnioskodawcy lub do odbioru z listy w kasie banku

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oryginał do wglądu;
 2. pismo lub wyciąg z numerem i nazwą banku.

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, pokój 23 dodatki mieszkaniowe, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15:30
Informacje udzielane są również drogą telefoniczną pod numerem telefonu 15 8724- 676

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.2133 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 4. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Wzór wniosku