USŁUGI OPIEKUŃCZE

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Dział usług opiekuńczych zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby, która z powodu wieku. Choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

Pomoc usługowa świadczona jest:
w dni robocze od 7.30 – 15.30

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY USŁUGOWEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE LUBELSKIM

Zakres pomocy usługowej uzależniony jest od potrzeb klienta, rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności i obejmuje:

      w ramach usług opiekuńczych

 • czynności gospodarcze – zakupy, przygotowanie lub dostarczanie posiłków, pomoc w utrzymaniu domu w czystości, pranie, przynoszenie opału, palenie w piecu itp.

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem

      w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych

 • czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, prześcielenie łóżka, zapobieganie odparzeniom i odleżynom

      w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania

 • motywacja do aktywności, leczenia, rehabilitacji

 • nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych

 • asystowanie w codziennych czynnościach życiowych

 • wspieranie psychologiczno- pedagogiczne i edukacyjno- terapeutyczne zmierzające do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

TRYB UDZIELANIA POMOCY USŁUGOWEJ

Ośrodek pomocy społecznej może przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o usługi. Wywiad ten ma na celu ustalenie czy rodzina ta udziela pomocy. OPS może ustalić z rodziną wysokość wsparcia finansowego jaką będzie ona świadczyć. Należy podkreślić, że ośrodek pomocy społecznej często będzie kierował się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych.

Pomoc usługowa przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej, po wcześniejszym otrzymaniu zgłoszenia (w formie podania, telefonicznie) i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wymiar i zakres usług uzależniony jest od stanu zdrowia osoby wymagającej pomocy, jej sytuacji rodzinnej oraz możliwości finansowych gminy.


Rodzinny wywiad środowiskowy

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych z rodzinnym wywiadem środowiskowym może mieć do czynienia w dwóch przypadkach. Wywiad jest obowiązkowy, kiedy ubiegamy się o wsparcie. Będzie on wtedy przeprowadzony w  mieszkaniu klienta, aby określić sytuację materialną i osobistą w powiązaniu z sytuacją osób wspólnie z nim zamieszkałymi i wspólnie gospodarującymi. W trakcie wywiadu pracownik socjalny może pytać o zgromadzone oszczędności, wartość posiadanych ruchomości i nieruchomości. Odmowa udzielenia informacji może spowodować, że OPS nie przyzna pomocy. Wywiad może zostać przeprowadzony również u najbliższej rodziny. Ta sytuacja ma miejsce gdy OPS decydujący o udzieleniu pomocy szuka osób, które powinny świadczyć pomoc mają takie możliwości a tego nie czynią. Ośrodek może badać sytuację majątkową i osobistą najbliższej rodziny nawet jeśli nie zamieszkuje z klientem. Działania te podejmowane są w celu ustalenia czy rodzina jest wstanie pomagać osobiście lub uczestniczyć w kosztach usług opiekuńczych.


Odpłatność za usługi opiekuńcze

Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z usług opiekuńczych ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę  i zależna od:

 • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług;

 • wysokości stawki godzinowej za usługi.

W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego Ośrodek naliczy częściową odpłatność za świadczone usługi, tym większą im większe jest przekroczenie.

Usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 • kryterium dochodowe dla osoby samotnej –  kwoty 776 zł

 • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – kwoty 600 zł

Cena usług opiekuńczych.

Pełna stawka odpłatności za godzinę usług opiekuńczych na rok 2024 r. wynosi 27,70 zł.


Cena specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pełna stawka odpłatności za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2024 r. wynosi 27,70 zł.

Cena specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pełna stawka odpłatności za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2024 r. wynosi 28,00 zł.