Rozpoczęcie II tury Projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Janów Lubelski”

Logo Projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje iż rozpoczął działania związane z realizacją II tury Projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Janów Lubelski”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Piorytetowych 9 – 12 WL 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Druga tura projektu skierowana jest do 24 osób (14 kobiet i 10 mężczyzn) – klientów OPS z terenu gminy Janów Lubelski, w tym z terenów objętych rewitalizacją, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym.

Projekt w szczególności skierowany jest do osób biernych zawodowo, bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: diagnoza potrzeb, praca socjalna, poradnictwo psychologiczne, zawodowe, prawne i społeczne, kultura

i integracja, szkolenia i kursy zawodowe, staże zawodowe/ Prace Społecznie Użyteczne.

Uczestnicy projektu od blisko miesiąca współpracują z pracownikiem socjalnym, odbyła się również, przeprowadzona przez psychologa oraz doradcę zawodowego, diagnoza potrzeb. Są w trakcie uczestnictwa w kolejnym wsparciu jakim jest doradztwo psychologiczne indywidualne.

Koordynator projektu