Stały nabór kandydatów na opiekuna prawnego/kuratora

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza stały nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w celu udzielenia osobom najbardziej potrzebującym wszechstronnej pomocy i wsparcia ogłasza stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Przez osobę najbardziej potrzebującą należy rozumieć osobę samotną bądź taką, która spośród najbliższych członków rodziny nie ma nikogo komu można powierzyć funkcję opiekuna prawnego bądź kuratora.

W przypadku, gdy zaistnieje okoliczność, w której wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik OPS po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z prowadzonej bazy, przedstawia Sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata. Ostateczną decyzję dotyczącą objęcia podopiecznego kuratelą bądź opieką podejmuje Sąd na podstawie Postanowienia.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter otwarty i nie zostaje określony termin zakończenia naboru. W związku z czym w każdej chwili można składać stosowne dokumenty w celu zapisania się do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych prowadzonej prze tut. Ośrodek.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 i art 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), zgodnie z którymi, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie,

 2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 3. niepozbawiona praw publicznych,

 4. niepozbawiona władzy rodzicielskiej,

 5. posiadająca nieposzlakowaną opinię

 6. dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym lub kuratorem małoletniego nie może być osoba:

która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Zakres obowiązków kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

 1. Opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,

 2. Zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,

 3. Doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,

 4. Reprezentowanie podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi bądź kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Dodatkowe uwagi:

 • Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych.

 • Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

 • Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora.

 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie swojej aplikacji wraz z oświadczeniem w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” osobiście lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

Tel. do kontaktu: 15 8724676 wew. 38

Do pobrania:

1.Oświadczenie kandydata na kuratora
2.Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego