ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROGRAMU
„Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023
Plakat informacyjny do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Plakat informacyjny do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

 

Gmina Janów Lubelski uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 o wartości 215 900,00 zł stanowiącej całkowity koszt zadania.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

Cel:

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresaci:

Objęcie wsparciem osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, w szczególności z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu gminy Janów Lubelski

Na czym będą polegać usługi asystenta?

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)

W ramach realizacji Projektu wsparcie otrzyma 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu znacznym, zamieszkujących na terenie gminy Janów Lubelski.

Założeniem realizacji projektu jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez podejmowanie aktywności w życiu społecznym, zwiększenie niezależności osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej przyznawane będą na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. O zakwalifikowaniu się do programu decyduje posiadanie odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kolejność zgłoszeń.