JAK UZYSKAĆ POMOC – PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

Od 15 maja 2023 r. obowiązują następujące zmiany w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego  Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz osiągające dochody nie przekraczające 235% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, mają możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2021 Plus.

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych oraz umożliwienie udziału  w warsztatach kulinarno – żywieniowych oraz edukacyjnych dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

OPS w Janowie Lubelskim informuje, że  w przypadku  osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023r. nie jest wymagane ponowne wydanie przez OPS skierowania na nowym wzorze.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).