Informacja o zmianie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, iż w związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą z dnia 15 maja 2024r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zmianie uległy niektóre zapisy mające wpływ na realizację zadań określonych w art. 29-32 ustawy zmienianej, w tym m.in.:

  1. wynikające z art. 1 ust. 2: rozszerzenie ustawowej definicji obywatela Ukrainy – ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego: małżonka obywatela Ukrainy, małoletnie dziecko obywatela Ukrainy, małoletnie dziecko małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybyli oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie są obywatelami polskimi ani obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej,

  2. wynikające z art. 2 ust. 1 i 2:

– przedłużenie do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania;

– wyłączenie spod regulacji ustawy dzieci urodzonych na terytorium RP, jeżeli ich ojcem jest obywatel polski lub obywatel innego państwa członkowskiego UE;

  1. wynikające z art. 4:

– wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku o PESEL ze statusem UKR niezwłocznie po przybyciu na terytorium RP;

– organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie ważnego dokumentu podróży i wprowadza dane do rejestru PESEL,

– oświadczenia zawarte we wniosku o nadanie numeru PESEL składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

– jeżeli numer PESEL został nadany na podstawie oświadczenia, Karty Polaka, innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości lub dokumentu potwierdzającego urodzenie, obywatel Ukrainy jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości w dowolnym organie gminy na podstawie ważnego dokumentu podróży w terminie 60 dni od daty wydania dokumentu podróży,

  1. wynikające z art. 29:

– uchylenie ust. 3 i ustalenie, iż wywiad środowiskowy jest podstawowym narzędziem pozwalającym na ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej i korzystających z takich świadczeń; wywiad służyć będzie również prowadzeniu pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu pomocy w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej;

  1. uchylenie art. 30, który był rzadko stosowany z uwagi na fakt, iż członkowie rodziny obywateli Ukrainy mieli prawo do pomocy społecznej na podstawie art. 29 lub na podstawie art. 5 ustawy o pomocy społecznej;

  2. uchylenie art. 31 dotyczącego jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę;

  3. dodanie art. 31¹ umożliwiającego ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wprowadzenie w drodze rozporządzenia na czas oznaczony możliwości wypłaty obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie RP jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (w przypadku dużego napływu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa);

  4. wynikające z art. 64b przywrócenie na okres 01.07.2024-30.09.2025 r. możliwości świadczenia usług psychologicznych na rzecz obywateli Ukrainy przez przebywających na terytorium RP obywateli Ukrainy posiadających odpowiednie wykształcenie uzyskane w Ukrainie;

  5. wynikające z art. 14 odesłanie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w sprawach dochodzenia zwrotu środków przekazanych z Funduszu Pomocy oraz uregulowanie kwestii zwrotu środków w części jakiej zostały niewykorzystane, pobrane nienależnie, pobrane w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.