Czy wiesz, że można składać wniosek o dodatek osłonowy?

Czy wiesz, że można składać wniosek o dodatek osłonowy?

W dniu 03.01.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku osłonowym, która wchodzi w życie z dniem dzisiejszym tj. 04.01.2022 r.

Dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,

  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243) wynosi rocznie:

· 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

· 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

· 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

· 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W naszej gminie obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23, tel. 15 8724 676.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Termin złożenia wniosku:

· W celu uzyskania dodatku osłonowego konieczne jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31.10.2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia).

· W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.

· W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.

INFOLINIA

Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego.
Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze
– od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00