Informacja o Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.
Mieszkańcy Gminy Janów Lubelski zainteresowani skorzystaniem z tej formy pomocy proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wstępne zgłoszenia do Programu można dokonywać osobiście, do 11 września 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, w godzinach 07:30-15:30 bądź telefonicznie, pod numerem telefonu: 158724- 676 wew. 29
Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w tej edycji.
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu oraz posiadany stopień niepełnosprawności wraz z ilością symboli niepełnosprawności.
Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych wspomnianą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024 i nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem do w/w Programu.
Adresatami programu w naszym OPS są:

  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Przed dokonaniem zgłoszenia należy szczegółowo zapoznać się z treścią Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w…