Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 r.

Plakat informacyjny do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Plakat informacyjny do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

W związku z planowanym rozpoczęciem od miesiąca kwietnia kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje o możliwości zgłaszania osób niepełnosprawnych które byłyby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Kto może liczyć na pomoc w ramach programu?

Osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w szczególności z niepełnosprawnością sprzężoną (albo orzeczenie równoważne).

W czym może pomóc asystent?

Usługi asystencji osobistej głównie polegają na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu dla uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)

Kto może zostać asystentem?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Kiedy asystent może świadczyć usługi?

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Rodzaje usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika.

Ważne:

  1. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.
  2. W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.

W jaki sposób zgłosić się do Programu?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta proszone są o zapoznanie się z Programem oraz wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami, które należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23- 300 Janów Lubelski. Więcej informacji pod nr telefonu 15 8724 676 wew. 29.

Wymagane załączniki:

aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

ikonka formatu PDF Program

ikonka formatu PDF karta zgłoszenia do Programu

ikonka formatu PDF klauzula informacyjna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

ikonka formatu PDF oświadczenie ze wskazaniem asystenta