Konferencja „Wielowymiarowy obraz funkcjonowania rodziny

16.11.2022 roku w Janowie Lubelskim odbyła się konferencja „Wielowymiarowy obraz funkcjonowania rodziny. Teoria i praktyka”, która została zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Patronat honorowy nad konferencją objęli: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś. Podczas konferencji przedstawiane były problemy współczesnych rodzin pod kątem występowania zjawiska przemocy. Problematyka przemocy ma charakter interdyscyplinarny, stąd też omawiane były rodzaje trudnych sytuacji, ale też sposoby i możliwości ich pokonywania. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawicie ośrodków akademickich, przedstawiciele władz Powiatu Janowskiego i Gminy Janów Lubelski, instytucji pomocy społecznej, studenci, przedstawiciele oświaty, sądu, służby zdrowia, policji, organizacji pozarządowych oraz wiele innych osób zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie i od lat działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów: „Zaburzenia depresyjne i lękowe jako następstwo doświadczania przemocy”, „Modele rodziny a przemoc rodzinna”, „Rodzina w świetle badań socjologicznych”, „Możliwości organizacyjne i rola wolontariuszy we wsparciu rodzin dotkniętych przemocą”, „Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową w środowisku ich funkcjonowania – założenia a rzeczywistość”, „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów dotkniętych przemocą domową”, „Dziecko w rodzinie zastępczej – jego funkcjonowanie na tle doświadczeń z przeszłości”, „Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez ośrodek interwencji kryzysowej”, „Praca z rodzinami doświadczającymi przemocy z perspektywy przedstawicieli zespołu interdyscyplinarnego”. Słuchacze mieli okazję aktywnie uczestniczyć w dyskusji oraz omówić własne doświadczenia w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Serdecznie podziękowania składamy Janowskiemu Ośrodkowi Kultury i Muzeum Regionalnemu w Janowie Lubelskim za pomoc przy organizacji konferencji.

Informujemy, że w Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim przygotowało wystawę prac plastycznych dzieci z janowskich przedszkoli „Emocje oczami dziecka”, którą można oglądać w Janowskim Ośrodku Kultury.

 

Anna Ułanowska

Powitanie gości przez organizatorów

 

Wypowiedź Dyrektora OPS

 

Wypowiedź jednego z gości

 

Wypowiedź jednego z gości

 

Wypowiedź jednego z gości

 

Wypowiedź jednego z gości

 

Uczestnicy konferencji

 

Wypowiedź jednego z gości

 

Wystawa prac plastycznych dzieci z przedszkoli

 

Wystawa prac plastycznych dzieci z przedszkoli

 

Wystawa prac plastycznych dzieci z przedszkoli