Pomoc żywnościowa w 2021 roku

Od października 2021 r. rusza nowy podprogram dla osób potrzebujących pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,
ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23 w celu zakwalifikowania
do odbioru żywności.

Prosimy o zgłaszanie się osób potrzebujących po skierowania do dnia 30.11.2021 r.

(STARE LISTY SĄ NIEAKTUALNE !!!)

Prócz wsparcia żywnościowego będą także cykliczne działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej, a w szczególności:
– zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)
Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i dla osoby w rodzinie 1161,60 zł), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.