Janów Bez Przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim na mocy porozumienia z dnia 13 lipca 2021r. o nr 4/VI/BRT/2021 w ramach zadania publicznego realizowany będzie projekt z Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – ,,Janów Bez Przemocy” zawartego pomiędzy Gminą Janów Lubelski a Ministerstwem Rodziny i polityki Społecznej.

Celem głównym projektu jest  rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach projektu zostanie przeprowadzona ankieta i sporządzona diagnoza środowiska lokalnego grup ryzyka narażonych na zjawisko przemocy, zorganizowanie festiwalu ,,Janów bez przemocy”, kampanii społecznej na terenie gminy Janów Lubelski, pogadanek w szkołach oraz organizacja konferencji ,,Janów Bez Przemocy”. W trakcie realizacji projektu udostępniony został Punkt Informacyjny dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową.

Wartość projektu:             57.908,00

Kwota dotacji z MRiPS:   45.648,00

Grafika przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz herb Janowa Lubelskiego.