Najnowsze informacje – dodatki mieszkaniowe

Od 1 lipca 2021 r. ulega zmianie ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Nowe przepisy zmieniają zasady ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Do ustawy wprowadza się m.in. nową definicję dochodu, nowy wskaźnik obliczania progu dochodowego – uprawniającego do pobierania dodatku. Zmiany dotyczą wniosków złożonych od 1 lipca 2021 r.

Krąg osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego

Wśród podmiotów uprawnionych do dodatku mieszkaniowego ustawodawca wymienia:

– najemców albo podnajemców lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach,

– osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

– osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

– inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,

– osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem  socjalny lokalu.

Najemcy oraz podnajemcy ubiegający się o dodatek mieszkaniowy muszą spełniać warunek zamieszkiwania w wynajmowanym lub podnajmowanym lokalu.

Krąg osób, które nie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom, jeżeli przebywają w:

– domu pomocy społecznej,

– młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

– schronisku dla nieletnich,

– zakładzie poprawczym,

– zakładzie karnym,

– szkole, w tym w szkole wojskowej, pod warunkiem, że instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Nowe zasady wyliczania dochodu

Przy wyliczaniu dochodu gospodarstwa domowego, tj. kwotę najniższej emerytury – zastąpi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Wskaźnik ten ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jego wysokość zmienia się raz w roku i aktualnie wynosi 5 167,47 zł.

Nowe kryteria dochodowe

Dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy- poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczy:

– w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia tj. 2 066,99 zł,

– w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia tj. 1 550.24 zł.

Zmiana definicji dochodu

Dochód gospodarstwa domowego to: po odliczeniu kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

– przychód pomniejszony o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczanie do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowe zasady obliczania dochodu z działalności gospodarczej

–  działalność rozliczana na zasadach ogólnych : wysokość miesięcznego dochodu będzie ustalana na podstawie  oświadczeń wnioskodawcy,

– działalność opodatkowana zryczałtowanym podatkiem: za miesięczny dochód będzie się przyjmować 1/12 dochodu- ogłaszanego corocznie przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wyliczenie dochodu danego gospodarstwa domowego odnosi się wyłącznie do osób, które w chwili składania wniosku faktycznie na stałe zamieszkują w danym lokalu.

Wydatki za lokal

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość wydatków ponoszonych za mieszkanie z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, a nie jak dotychczas za miesiąc bieżący.

Powiększenie normatywnej powierzchni lokalu dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe przepisy umożliwiają podwyższenie normatywnej powierzchni lokalu mieszkalnego o 15m² – niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. Tym samym – takie prawo będzie przysługiwać również osobie z niepełnosprawnością – prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.