Nabór do II tury Projektu

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje iż rozpoczyna nabór uczestników do II tury Projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Janów Lubelski”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Piorytetowych 9 – 12 WL 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Druga tura projektu skierowana jest do 24 osób (14 kobiet i 10 mężczyzn) – klientów OPS z terenu gminy Janów Lubelski, w tym z terenów objętych rewitalizacją, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym.

         Projekt w szczególności skierowany jest do osób biernych zawodowo, bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: diagnoza potrzeb, praca socjalna, poradnictwo psychologiczne, zawodowe, prawne i społeczne, kultura

i integracja, szkolenia i kursy zawodowe, staże zawodowe/ Prace Społecznie Użyteczne.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr tel. 15 8724 676 do 02.10.2020r. Spotkanie informacyjno – rekrutacyjne odbędzie się dnia 05.10.2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, I piętro, godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby.

Koordynator projektu:

Justyna Rząd