Pomoc żywnościowa w 2020 roku

Od września 2020 r. rusza nowy podprogram dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2020

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
zgłosić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,
ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23 w celu zakwalifikowania
do odbioru żywności.

Prosimy o zgłaszanie się osób potrzebujących po skierowania do  dnia 15.12.2020 r.

(STARE LISTY SĄ NIEAKTUALNE !!!)

Prócz wsparcia żywnościowego będą także cykliczne działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej, a w szczególności:
– zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)
Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.