Realizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Janów Lubelski”

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje iż rozpoczął realizację szkoleń i kursów zawodowych dla 24 uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Janów Lubelski”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 WL 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

        Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

        Projekt skierowany jest do 48 osób (28 kobiet i 20 mężczyzn) – klientów OPS z terenu gminy Janów Lubelski, w tym z terenów objętych rewitalizacją, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym.

        Dobór szkoleń dokonany został indywidualnie na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i predyspozycji osób oraz aktualnych potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy.

– 13 uczestników projektu 10 czerwca rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B,

– 2 UP 10 czerwca rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. C,

– 4 UP 15 czerwca rozpoczęło kurs operatora wózka widłowego,

– 4 UP już 03 lipca rozpocznie szkolenie fryzjerskie,

– 3 UP 03 lipca rozpocznie kurs kucharza,

        Kolejno, zgodnie z założeniami projektowymi, w miesiącu lipcu uczestnicy odbędą szkolenia i kursy z zakresu:

– bukieciarstwa i florystyki,

– kursu komputerowego,

– kursu obsługi kasy fiskalnej,

– kursu kosmetycznego.

        Szkolenia realizowane w ramach projektu zakończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje uczestników. W ramach szkoleń sfinansowane zostaną koszty wynagrodzenia trenera, wynajem sali, catering oraz materiały dydaktyczne. Dodatkowo uczestnicy otrzymają ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe.