Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Janów Lubelski”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuję, iż rozpoczyna działania związane
z projektem, pt.

„ Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Janów Lubelski”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Piorytetowych 9 – 12 WL 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt skierowany jest do 48 osób (28 kobiet i 20 mężczyzn) – klientów OPS z terenu gminy Janów Lubelski, w tym z terenów objętych rewitalizacją, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym.

Projekt w szczególności skierowany jest do:

– osób biernych zawodowo

– osób bezrobotnych

– osób z niepełnosprawnościami

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

– diagnoza potrzeb

– praca socjalna

– poradnictwo psychologiczne, zawodowe, prawne i społeczne

– kultura i integracja

– szkolenia i kursy zawodowe

– staże zawodowe/ Prace Społecznie Użyteczne

Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, II piętro, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 676,
e-mail: opsjl@wp.pl