Projekt „Profesjonalna pomoc w pracy socjalnej – OPS Janów Lubelski”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim 05.08.2019r. podpisał z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pt: Profesjonalna pomoc w pracy socjalnej – OPS Janów Lubelski. Projekt realizowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Całkowita wartość projektu wynosi 408 547,43 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Realizacja projektu ma na celu wzrost jakości i efektywności usług społecznych świadczonych przez OPS w Janowie Lubelskim.

Cel zostanie osiągnięty przez zmianę struktury organizacyjnej OPS, wzmocnienie kompetencji kadry ośrodka pomocy, wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług. Wdrożenie projektu umożliwi skupienie się na działaniach skierowanych na pomocy osobom i rodzinom w odzyskaniu i wzmocnieniu możliwości pełnienia ról społecznych, przeciwdziałaniu wykluczeniu i marginalizacji oraz włączeniu osób i rodzin do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Opierając się na założeniach do zmiany ustawy o pomocy społecznej projekt jest rozwiązaniem pilotażowym ułatwiającym przygotowanie OPS do projektowanych zmian przepisami prawa.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Harmonogram wsparcia 1

Harmonogram wsparcia 2

Harmonogram wsparcia 3

Harmonogram wsparcia 4

Harmonogram wsparcia 5

Harmonogram wsparcia 6

Harmonogram wsparcia 7

Harmonogram wsparcia 8

Harmonogram wsparcia 9