Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2014-04-01 14:30:09

Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 26/2012 z dnia 25 maja 2012 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.
Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przy
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z pózn. zm.) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 
Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. 
Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.
Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A”   do Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres. 
Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz pomocy konkretnej  rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji  Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.
Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. 
Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.
 
Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”: 

 1. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 92, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87-10-210.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87-24-676
 3. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,ul. Zamoyskiego 99,23-300 Janów Lubelski, tel.15 87-20- 050 wew.143
 4. Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim ,ul. Wojska Polskiego 19a, 23-300 Janów Lubelski, tel 15 87-20-784
 5.  Sąd Rejonowy w Biłgoraju z/s w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87-20 -050
 6.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej ,ul. Zamoyskiego 37, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87-23 -345
 7.  Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski (dawny hotel pielęgniarek pok.110), tel.15 87-24- 611
 8. Punkt Konsultacyjny dla Rodzin „HUMANUS”- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski, tel.15 81-42-251
 9. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).
 10. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Szewska 1, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87-20-111
 11. Gminna Komisja ds.  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. J.Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel.  15 87-24-330

Wyświetlono 2730 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2014-04-01 14:43:51Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim