Środa, 19 grudzień 2018 r. Gabrieli, Dariusza i Eleonory Wizyt na stronie: 121472 Wczoraj: 45 Dzisiaj: 8 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2014-04-01 14:30:09

Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 26/2012 z dnia 25 maja 2012 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.
Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przy
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z pózn. zm.) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 
Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. 
Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.
Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A”   do Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres. 
Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz pomocy konkretnej  rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji  Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.
Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. 
Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.
 
Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”: 

 1. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 92, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87-10-210.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87-24-676
 3. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,ul. Zamoyskiego 99,23-300 Janów Lubelski, tel.15 87-20- 050 wew.143
 4. Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim ,ul. Wojska Polskiego 19a, 23-300 Janów Lubelski, tel 15 87-20-784
 5.  Sąd Rejonowy w Biłgoraju z/s w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87-20 -050
 6.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej ,ul. Zamoyskiego 37, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87-23 -345
 7.  Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski (dawny hotel pielęgniarek pok.110), tel.15 87-24- 611
 8. Punkt Konsultacyjny dla Rodzin „HUMANUS”- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski, tel.15 81-42-251
 9. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).
 10. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Szewska 1, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 87-20-111
 11. Gminna Komisja ds.  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. J.Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel.  15 87-24-330

Wyświetlono 2562 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2014-04-01 14:43:51Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim