Środa, 19 grudzień 2018 r. Gabrieli, Dariusza i Eleonory Wizyt na stronie: 121472 Wczoraj: 45 Dzisiaj: 8 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Zryczałtowany dodatek energetyczny

Informacje ogólne
2014-02-06 09:58:37

  • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
  • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
  • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
  • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

  • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi:

1.  dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,29 zł miesięcznie;

2.  dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,68 zł miesięcznie;

3.   dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł miesięcznie.

  • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
  • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

na rachunek bankowy wnioskodawcy lub do odbioru z listy w kasie banku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 401) § 2 cyt.: ''Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r.''


Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oryginał do wglądu;

2.    pismo lub wyciąg z numerem i nazwą banku.


Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, pokój 12 dodatki mieszkaniowe, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15:30
Informacje udzielane są również drogą telefoniczną pod numerem telefonu 15 8724- 676
Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

2.    Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).

3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).

 


Wyświetlono 1421 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2016-05-04 09:53:39Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim