Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126403 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 14 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Świadczenia rodzinne

2008-03-07 13:46:31

Zasady przyznawania świadczeń

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, cudzoziemcom, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli to wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością , o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1.zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2.świadczenia opiekuńcze :
- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne
3. zapomoga wypłacana przez gminy,
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Świadczenia rodzinne ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz uzależnionych od orzeczenia o niepełnosprawności - zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły i świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do świadczeń ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.


Dokumenty niezbędne do określenia dochodów:

1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku 2006 , jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
2) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2006, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (określone w załączniku nr 3 do wniosku);
3) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku 2006 innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu ( określone w załączniku nr 4 do wniosku), np.:
zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2006,
zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego stypendium przecz członków rodziny w 2006 r.,
kopię wyroku zasądzającego alimenty na rzecz dzieci w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
4) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
5) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,
Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego nie uwzględnia się dochodów członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
W przypadku utraty dochodu w 2006r. należy dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu w tym:
a) dokument potwierdzający uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego (zaświadczenie
o udzieleniu urlopu wychowawczego),
b) dokument potwierdzający utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (kopia decyzji),
c) dokument potwierdzający utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło (kopia świadectwa pracy),
d) dokument potwierdzający utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (kopia decyzji),
e) dokument potwierdzający nieotrzymywanie części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (zaświadczenie od komornika, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów )
f) dokument potwierdzający wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej (kopia decyzji).
Osoby, które uzyskają dochód w 2007r. i 2008r. do wniosku dołączają dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu ( netto) z pierwszego pełnego miesiąca uzyskanego przez członka rodziny w tym:

a) dokument potwierdzający zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie
o udzieleniu urlopu wychowawczego),
b) dokument potwierdzający uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (kopia decyzji),
c) dokument potwierdzający uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło ( kopia umowy o pracę),
d) dokument potwierdzający uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (kopia decyzji),
e) dokument potwierdzający uzyskanie całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f)dokument potwierdzający rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej (kopia decyzji);

Roczny dochód rodziny z 2006 r. pomniejsza się o kwoty poniesione przez rodzinę w 2006 r. dołączając:

a) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową są ich płacenia na rzecz spoza rodziny,
b) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;


Wyświetlono 4181 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2008-03-07 14:33:16Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim