Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Dom Pomocy Społecznej

2008-05-29 13:47:36

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 w Janowie Lubelskim. Natomiast decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społeczne wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Zamoyskiego 59 w Janowie Lubelskim.


Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie :

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim; lub zgłoszenia u pracowników socjalnych w punktach terenowych zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się; lub korespondencyjnie na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
  23-300 Janów Lubelski
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się :

 1. kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty, lub inne dokumenty potwierdzające dochód,
 2. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
 3. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 4. oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty , dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdzie opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
 5. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi w kolejności:

 1. mieszkaniec domu (osoba skierowana) w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka - nie więcej niż 70% tego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana,
 4. inne osoby spokrewnione lub nie.

        Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w danym roku ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

        Dom Pomocy Społecznej „BARKA” w Janowie Lubelskim istnieje od 1950r.
Dysponuje 170 miejscami dla kobiet i mężczyzn z zaawansowanym wieku. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starszych, które z uwagi na okoliczności losowe nie mogą przebywać w gronie własnej rodziny. Dom stara się, by swoim Mieszkańcom zapewnić dobre, godne i bezpieczne warunki życia. Dla poprawienia kondycji fizyczno-psychicznej Mieszkańców, DPS dysponuje dobrze wyposażoną salą ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pod fachową opieką fizykoterapeutów chętni mogą podnieść swoją sprawność psychoruchową.
    W celu pełniejszej adaptacji, przełamywania poczucia izolacji i osamotnienia Mieszkańcy mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, które pomagają wyzwalać twórczą inicjatywę i integrują ze środowiskiem.
       Placówka jest otwarta na kontakty ze środowiskiem. W Domu dynamicznie działa powołany spośród Mieszkańców zespół "Echo Jesieni". W ciągu całego roku organizowane są liczne imprezy okolicznościowe w różnych miejscowościach.
     Mieszkańcy Domu utrzymują przyjazne kontakty z mieszkańcami innych Domów Pomocy Społecznej. W okresie letnim istnieje możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek.
     Dom zaspakaja religijne potrzeby Mieszkańców. Posiada ładnie urządzoną kaplicę. Codziennie istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej i korzystania z pomocy duchowej.
    Więcej informacji na temat działalności Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, jego działalności statutowej możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej www.dpsjanow.strona.pl

Wyświetlono 7553 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2008-05-29 14:01:26Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim