Środa, 19 grudzień 2018 r. Gabrieli, Dariusza i Eleonory Wizyt na stronie: 121470 Wczoraj: 45 Dzisiaj: 6 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Dom Pomocy Społecznej

2008-05-29 13:47:36

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 w Janowie Lubelskim. Natomiast decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społeczne wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Zamoyskiego 59 w Janowie Lubelskim.


Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie :

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim; lub zgłoszenia u pracowników socjalnych w punktach terenowych zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się; lub korespondencyjnie na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
  23-300 Janów Lubelski
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się :

 1. kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty, lub inne dokumenty potwierdzające dochód,
 2. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
 3. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 4. oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty , dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdzie opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
 5. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi w kolejności:

 1. mieszkaniec domu (osoba skierowana) w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka - nie więcej niż 70% tego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana,
 4. inne osoby spokrewnione lub nie.

        Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w danym roku ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

        Dom Pomocy Społecznej „BARKA” w Janowie Lubelskim istnieje od 1950r.
Dysponuje 170 miejscami dla kobiet i mężczyzn z zaawansowanym wieku. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starszych, które z uwagi na okoliczności losowe nie mogą przebywać w gronie własnej rodziny. Dom stara się, by swoim Mieszkańcom zapewnić dobre, godne i bezpieczne warunki życia. Dla poprawienia kondycji fizyczno-psychicznej Mieszkańców, DPS dysponuje dobrze wyposażoną salą ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pod fachową opieką fizykoterapeutów chętni mogą podnieść swoją sprawność psychoruchową.
    W celu pełniejszej adaptacji, przełamywania poczucia izolacji i osamotnienia Mieszkańcy mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, które pomagają wyzwalać twórczą inicjatywę i integrują ze środowiskiem.
       Placówka jest otwarta na kontakty ze środowiskiem. W Domu dynamicznie działa powołany spośród Mieszkańców zespół "Echo Jesieni". W ciągu całego roku organizowane są liczne imprezy okolicznościowe w różnych miejscowościach.
     Mieszkańcy Domu utrzymują przyjazne kontakty z mieszkańcami innych Domów Pomocy Społecznej. W okresie letnim istnieje możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek.
     Dom zaspakaja religijne potrzeby Mieszkańców. Posiada ładnie urządzoną kaplicę. Codziennie istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej i korzystania z pomocy duchowej.
    Więcej informacji na temat działalności Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, jego działalności statutowej możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej www.dpsjanow.strona.pl

Wyświetlono 7411 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2008-05-29 14:01:26Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim