Środa, 19 grudzień 2018 r. Gabrieli, Dariusza i Eleonory Wizyt na stronie: 121470 Wczoraj: 45 Dzisiaj: 6 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Bezpłatne dożywianie

2008-05-09 14:14:38

        Realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2006-2009 przewiduje pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osób starszych, samotnych chorych i niepełnosprawnych. Osoby potrzebujące będą mogły liczyć na bezpłatny posiłek w stołówce tut. Ośrodka, natomiast uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w stołówkach szkolnych.
        Realizacja Programu przez tut. Ośrodek pozwala na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród:
  • dzieci i młodzieży,
  • osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,
  • osób w podeszłym wieku,
  • osób chorych,
  • osób niepełnosprawnych,

ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.
    Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek zainteresowanego, rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

        Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

 

 


USTAWA
z dnia 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

Art. 1. 1. Ustanawia się program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwany dalej „Programem”.

2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) i jest realizowany w latach 2006-2009.

Art. 2. Celem Programu jest:

1) wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich;

2) długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia;

3) upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;

4) poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;

5) rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Art. 3. W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

a) dzieciom do 7 roku życia,

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

2) wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków;

3) utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Art. 4. Udzielanie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być zlecone podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, w trybie określonym w tej ustawie.

Art. 5. 1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 6. 1. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo 2.

2. Rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności za pomoc, o której mowa w ust. 1.

Art. 7. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Wyświetlono 4370 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2008-05-19 13:25:37Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim