Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Dożywianie

2008-05-09 14:14:38

Ustanowienie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023

 

UCHWAŁA Nr 140
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Ustanawia się wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
§  3.
1.  Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.
2.  Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji Programu wyniesie 2 750 000 tys. zł.
§  4.  Traci moc uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 oraz z 2017 r. poz. 1138).
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Dożywianie dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, oraz dla osób samotnych
w stołówce Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wieloletniego programu ''Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023''

 

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z dożywiania dla osoby samotnej netto:
- 100%-701,00zł;
- 150% -1 051,50zł;
Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z dożywiania na osobę w rodzinie netto:
- 100%-528,00zł;
- 150%-792,00zł;
Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest dla osób i rodzin, które spełniają powyższe kryteria dochodowe na okres od stycznia do czerwca ( z przerwą dwu miesięczną na okres wakacji lipiec - sierpień) oraz po ponownym złożeniu podania od września do grudnia. Powyższa pomoc udzielana jest przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych oraz ewentualnie innych dni, w których nie będą funkcjonowały stołówki.
Wymagane dokumenty:
- zaświadczenia / decyzje o dochodach; ( dochód z wcześniejszego miesiąca niż składane jest podanie )
- zaświadczenie o posiadanym lub nie gospodarstwie rolnym;
- zaświadczenie lekarskie; (jeśli osoba jest chora przewlekle )
- inne; (np. faktury za leki, opłacone rachunki itp.)

 


Wyświetlono 4469 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2019-02-06 09:26:06Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim