Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126403 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 14 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
2011-10-06 09:48:20

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
 

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 
Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

 Seniorzy w Górach Świętokrzyskich
2011-09-16 14:21:07

W dniu 15 września 2011 r. Seniorzy z Klubu Seniora „WRZOS” zorganizowali wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.PODZIĘKOWANIE
2011-09-08 09:36:05

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim składa płynące z głębi serca wielkie podziękowanie wszystkim osobom indywidualnym, firmom prywatnym oraz instytucjom, które pomogły rodzinie poszkodowanej w pożarze budynku mieszkalnego. Pragniemy także podziękować darczyńcom z miast odległych od gminy Janów Lubelski, którzy zareagowali na nasz apel o pomoc dla potrzebujących.Stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2011/2012
2011-08-30 09:18:38

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
na rok szkolny 2011/2012

 

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 należy złożyć w siedzibie OPS Janów Lubelski w terminie do 15 września 2011 r.

Osobą odpowiedzialną za realizację jest Pani Anna Mazur, tel. 15 872-46-76 wew. 32

 Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
2011-07-14 14:45:37Zbiórka dla pogorzelców


2011-07-06 09:24:34

W związku z pożarem, który miał miejsce w dniu 28 czerwca 2011 roku w miejscowości Kiszki, gdzie 10-osobowa rodzina straciła znaczną część swego dobytku, zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o bezpłatne przekazywanie w terminie niezwłocznym:III Forum Kobiet Aktywnych
2011-06-22 12:41:17

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w III Forum Kobiet Aktywnych – 1 lipca 2011 roku w Lubyczy Królewskiej.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2011-05-24 12:14:22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Rekrutacja do projektu pt. „Podziel się problemem - nie jesteś sama”
2011-05-09 13:38:11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że do końca maja 2011 r. trwa rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pt. „Podziel się problemem - nie jesteś sama”.Europejski Rok Wolontariatu 2011
2011-02-22 10:34:44

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 roku ustanowiono rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim