Sobota, 22 wrzesień 2018 r. Tomasza, Maurycego i Joachima Wizyt na stronie: 118271 Wczoraj: 28 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Certyfikat dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
2011-12-06 14:21:47

Po raz XI Sieć Centrów Wolontariatu zorganizowała konkurs Barwy Wolontariatu. Jego celem jest promocja wolontariatu poprzez pokazywanie sylwetek aktywnych wolontariuszy i działań , które oni podejmują. Uroczysta gala była ponadto okazją do nagrodzenia blisko 70 organizacji i placówek tytułem „ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM”, dla tych podmiotów które we wzorowy sposób współpracują z wolontariuszami.Spotkanie Seniorów z Policją
2011-12-05 14:47:54

W dniu 30 listopada 2011 roku w Klubie Seniora „ WRZOS” odbyło się spotkanie Seniorów z Policją z Komendy Powiatowej Policji w Janowie LubelskimWyrazy współczucia
2011-12-05 10:17:36Finał „Wolontariackiego Tournée” w Janowie Lubelskim
2011-11-29 14:13:16

Dnia 26 listopada 2011 roku gościliśmy ekipę ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie, którzy przybyli do Janowa Lubelskiego w związku z realizacją projektu „Wolontariackie Tournée”.Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „WOLONTARIAT - POMAGAMY, BO LUBIMY” ogłoszonego w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu
2011-11-29 13:36:13

Protokół znajduje się tutaj w załączniku.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 5 grudnia 2011 roku podczas uroczystej Gali Wolontariatu w JOK w Janowie Lubelskim. Prosimy o przybycie.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Zakończenie realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim projektu pt. „Podziel się problemem – nie jesteś sama”
2011-11-23 12:47:04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zakończył realizację projektu pt. „Podziel się problemem – nie jesteś sama” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt skierowany był do bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Janów Lubelski, które w swojej rodzinie borykają się z problemem uzależnienia od alkoholu co najmniej jednego członka rodziny. Uzależnienie powoduje współuzależnienie pozostałych członków rodziny i staje się przyczyną sytuacji kryzysowych w rodzinie, tj.: - bezrobocie i ubóstwo, - niski poziom wiedzy dotyczącej zachowań osoby uzależnionej i współuzależnionej, - przemoc fizyczna i psychiczna, - niskie poczucie własnej wartości i godności, - zaburzenia życia rodzinnego, itp. Problemem osób współuzależnionych jest brak dostępu do oferty edukacyjnej pomocnej w uświadomieniu sobie czym jest alkoholizm w rodzinie i sposobach radzenia sobie z przezwyciężaniem skutków uzależnienia i współuzależnienia.Konkurs Plastyczny ''WOLONTARIAT - POMAGAMY, BO LUBIMY''
2011-11-15 13:07:33

Organizatorem Konkursu jest Szkolny Klub Wolontariusza „Amicus”, działający w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.
Przedmiotem konkursu jest zachęcanie młodzieży ze szkół powiatu janowskiego do pomagania innym i do zostania wolontariuszem oraz ukazanie działań wolontarystycznych w poszczególnych szkołach.


Do pobrania regulamin konkursu plastycznegoDziałania w Programie Aktywności Lokalnej
2011-11-15 09:17:37

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lub. w ramach projektu systemowego realizuje Program Aktywności Lokalnej skierowany do 20 osób, ich rodzin oraz otoczenia zamieszkujących w blokach przy ulicach Jana Pawła II, 8-go Września i Ogrodowej w Janowie Lubelskim zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych i dyskryminowanych na rynku pracy, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.        
       We współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną organizowany jest konkurs plastyczny dla dzieci w wieku szkolnym osób biorących udział w PAL pt. „ALKOHOL KRADNIE WOLNOŚĆ”. Konkurs trwa do 18 listopada 2011r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na Imprezie Integracyjnej „ANDRZEJKI 2011” w dniu 25.11.2011r. w Janowskim Ośrodku Kultury”. Współorganizatorami imprezy są: Urząd Miejski; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna; Muzeum Regionalne, Janowski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

W DNIU 18. 11. 2011R. O GODZ. 10:00
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ODBĘDZIE SIĘ

DEBATA SPOŁECZNA

 

NA TEMAT SPOSOBÓW NALICZANIA NALEŻNOŚCI CZYNSZU ZA MIESZKANIE (NALICZANIE CZYNSZU, WODY, ŚMIECI) Z PRZEDSTAWICIELAMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ.
SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW BLOKÓW PRZY ULICACH:
JANA PAWŁA II, 8-GO WRZEŚNIA, OGRODOWEJ BIORĄCYCH
UDZIAŁ W PROGRAMIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

 Stypendia szkolne
2011-10-26 09:40:42

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W JANOWIE LUBELSKIM INFORMUJE,
ŻE DECYZJE NA STYPENDIA
SZKOLNE ZOSTANĄ WYDANE DO
15 LISTOPADA 2011 r.Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
2011-10-06 09:48:20

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
 

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 
Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

 Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim