Sobota, 22 wrzesień 2018 r. Tomasza, Maurycego i Joachima Wizyt na stronie: 118271 Wczoraj: 28 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Stypendia 2012
2012-08-22 11:27:07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w terminie od 3 do 17 września 2012 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2012/2013. W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2012 r.

 

Druki wniosków można pobrać od 27 sierpnia 2012r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej /sekretariat, pokój nr 13/ lub pobrać ze strony internetowej OPS.


Wniosek o stypendium na rok szkolny 2012/2013

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2012/2013

Instrukcja do wypełniania wniosku

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2012-07-31 10:17:21

w odniesieniu do zamówienia nr 236418-2012 z dnia 2012-07-05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2012-07-18 15:04:26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym
2012-07-05 10:58:19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Piknik Rodzinny dla mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej
2012-06-20 09:32:58

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 26 czerwca 2012 r. o godz. 11 w Remizie OSP na Białej Pierwszej.Działania w Programie Aktywności Lokalnej - debata dla uczestników na temat profilaktyki zdrowotnej
2012-06-20 09:12:57

W dniu 13 czerwca 2012 r. odbyło się kolejne działanie w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej- debata z lekarzem dotycząca profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważna jest profilaktyka prozdrowotna oraz promocja prawidłowego stylu życia.Informacja o wynajmie pomieszczeń OPS
2012-05-31 09:48:12Działania w Programie Aktywności Lokalnej - debata dla uczestników ''Pierwsza Pomoc''
2012-05-28 09:55:53

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w dniu 23.05.2012 zorganizował kolejne spotkanie uczestników biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego.Dodatek dla osób sprawujących opiekę na dzieckiem, które miały w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
2012-05-22 09:01:58

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Treść rozporządzenia do pobraniaKonkurs „Przyjaciel Rodziny 2011” rozstrzygnięty!
2012-05-17 12:09:24

„Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym...” W dniu 13 maja 2012 roku w warszawskim Opera Club miała miejsce gala finałowa konkursu o miano „Przyjaciela Rodziny 2011”. Z naszego rejonu Szkolny Klub Wolontariatu „AMICUS” z Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim otrzymał statuetkę Łabędzia w kategorii Sponsor/Ofiarodawca.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim