Sobota, 22 wrzesień 2018 r. Tomasza, Maurycego i Joachima Wizyt na stronie: 118271 Wczoraj: 28 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

VI Gala Wolontariatu 2012
2012-12-28 14:29:34

Mottem naszego spotkania, były słowa „Tylko czynienie dobra nadaje sens naszemu życiu”.Solidarny i Odpowiedzialny Społecznie 2012
2012-12-12 15:16:55

W związku z obchodzonym w grudniu Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, udaliśmy się dnia 3 grudnia 2012 roku do Zamościa.Podsumowanie Programu Aktywności Lokalnej w 2012 r.
2012-11-22 14:22:58

W dniu 13.11.2012r. w Remizie na Białej odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Programu Aktywności Lokalnej na rok 2012 zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim i Ochotniczą Straż Pożarną w Białej w ramach realizacji projektu systemowego w roku 2012 „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego 2012
2012-11-21 11:44:27Podziękowanie
2012-11-05 15:08:52Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Asystenta rodziny
2012-09-24 10:32:23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, w związku z przeprowadzoną rekrutacją na stanowisko Asystent rodziny uprzejmie informuje, że:

  1. Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 19 oferty od osób chcących podjąć zatrudnienie.
  2. Trzy oferty nie spełniały wymogów formalnych – brak odpowiedniego wykształcenia przez składających.
  3. Spośród 16 osób które zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Ośrodka wyłoniła 3 kandydatury z którymi zostanie zawarta umowa o pracę.

Są to:
1. Kaproń Martyna
2. Flis Tomasz
3. Moskal KatarzynaApel o pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru


2012-09-17 12:36:48Nabór na stanowisko Asystent rodziny
2012-09-14 14:02:56

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta rodziny. Planowana liczba osób do zatrudnienia – 3 osoby Planowany okres zatrudnienia 1.10.2012r – 31.12.2012. Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na czas określony, zadaniowy czas pracy.Aktywizacja społeczno – zawodowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
2012-09-13 14:14:37

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przystąpił do kolejnego etapu projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Dożywianie w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2012/2013
2012-08-22 11:54:40

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’) realizuje działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
  • dzieciom do 7-go roku życia
  • uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej - w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, bezdomnym i innym osobom i rodzinom wymienionym w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Pomoc w zakresie dożywiania udzielana jest w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Powyższa pomoc przyznawana jest nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej:
715.50 zł osoba samotna
526.50 zł na osobę w rodzinie.
Przyznanie pomocy w wymienionych wyżej formach, poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i dostarczeniem przez osobę zainteresowaną dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
Rodziców i opiekunów prosimy o zgłaszanie się od 03.09.2012 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim