Środa, 21 luty 2018 r. Eleonory, Fortunata i Roberta Wizyt na stronie: 111735 Wczoraj: 46 Dzisiaj: 32 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nabór na stanowisko Asystent rodziny
2012-09-14 14:02:56

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta rodziny. Planowana liczba osób do zatrudnienia – 3 osoby Planowany okres zatrudnienia 1.10.2012r – 31.12.2012. Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na czas określony, zadaniowy czas pracy.Aktywizacja społeczno – zawodowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
2012-09-13 14:14:37

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przystąpił do kolejnego etapu projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Dożywianie w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2012/2013
2012-08-22 11:54:40

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’) realizuje działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
  • dzieciom do 7-go roku życia
  • uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej - w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, bezdomnym i innym osobom i rodzinom wymienionym w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Pomoc w zakresie dożywiania udzielana jest w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Powyższa pomoc przyznawana jest nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej:
715.50 zł osoba samotna
526.50 zł na osobę w rodzinie.
Przyznanie pomocy w wymienionych wyżej formach, poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i dostarczeniem przez osobę zainteresowaną dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
Rodziców i opiekunów prosimy o zgłaszanie się od 03.09.2012 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23.Stypendia 2012
2012-08-22 11:27:07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w terminie od 3 do 17 września 2012 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2012/2013. W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2012 r.

 

Druki wniosków można pobrać od 27 sierpnia 2012r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej /sekretariat, pokój nr 13/ lub pobrać ze strony internetowej OPS.


Wniosek o stypendium na rok szkolny 2012/2013

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2012/2013

Instrukcja do wypełniania wniosku

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2012-07-31 10:17:21

w odniesieniu do zamówienia nr 236418-2012 z dnia 2012-07-05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2012-07-18 15:04:26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym
2012-07-05 10:58:19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Piknik Rodzinny dla mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej
2012-06-20 09:32:58

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 26 czerwca 2012 r. o godz. 11 w Remizie OSP na Białej Pierwszej.Działania w Programie Aktywności Lokalnej - debata dla uczestników na temat profilaktyki zdrowotnej
2012-06-20 09:12:57

W dniu 13 czerwca 2012 r. odbyło się kolejne działanie w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej- debata z lekarzem dotycząca profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważna jest profilaktyka prozdrowotna oraz promocja prawidłowego stylu życia.Informacja o wynajmie pomieszczeń OPS
2012-05-31 09:48:12Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim