Środa, 21 luty 2018 r. Eleonory, Fortunata i Roberta Wizyt na stronie: 111735 Wczoraj: 46 Dzisiaj: 32 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Zaproszenie na szkolenie "Likwidacja barier organizacyjnych utrudniających rewitalizację CIS/KIS"
2014-05-23 13:36:07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu Model Lokalnej Współpracy w Gminie Janów Lubelski, będącego częścią projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" - pilotaż, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna i współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie "Likwidacja barier organizacyjnych utrudniających rewitalizację CIS/KIS" 

 

Formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie_MLW

Regulamin_rekrutacji_na_szkolenie_MLWRozeznanie cenowe na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 30 uczestników dwudniowych warsztatów edukacyjno-szkoleniowych
2014-05-23 13:29:54

W związku z realizacją pilotażu wdrażania Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423), zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na organizację dwudniowych warsztatów edukacyjno- szkoleniowych dla 30 osób, tj zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

Rozeznanie cenowe na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 30 uczestników dwudniowych warsztatów edukacyjno-szkoleniowych

Formularz oferty

Formularz ofertyOgłoszenie Fundacji Inicjatyw Lokalnych
2014-05-21 14:42:32Informacja w sprawie ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.
2014-05-20 12:56:18

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r., poz. 567). Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2014-04-29 14:23:22

Dnia 02.05.2014 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Nieczynny!Informacja o Projekcie Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
2014-03-26 10:23:09

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta realizuje Projekt  "W stronę sukcesu", w ramach którego oferujemy bezpłatne szkolenia i płatne 6-miesięczne staże dla długotrwale bezrobotnych z powiatu kraśnickiego, janowskiego i opolskiego.
Część uczestników po zakończeniu projektu podejmie zatrudnienie na umowę o pracę.
Szczegółowa informacja do pobraniaOgłoszenie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
2014-03-12 11:50:56

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

Pełna treść ogłoszeniaGmina Janów Lubelskim wśród 20 samorządów w Polsce testujących „Model Lokalnej Współpracy”
2014-02-13 10:05:06

Gmina Janów Lubelski przystąpiła w grudniu 2013r. do pilotażowego programu w ramach krajowego projektu systemowego EFS nr 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym”. Projekt ten jest odpowiedzią na promowanie rozwiązań ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz.1143 z późn. zm.), pozwalającej w Polsce tworzyć sieć podmiotów zatrudnienia socjalnego, będącej uzupełnieniem systemu pomocy społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia. Doświadczenia 10 lat realizowania zadań tej ustawy przyniosły wiele pozytywnych zmian na mapie architektury systemu pomocy i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także wiele przykładów partnerskiej współpracy na obszarze gmin i powiatów. Przybrały one formę Modelu Lokalnej Współpracy (MLW). Ten model jest obecnie testowany w kraju, a wyniki pilotażu pozwolą wprowadzić do jego instrumentarium istotne korekty, których autorami będą jednostki samorządu terytorialnego i ich partnerzy.

 Rekrutacja
2014-02-13 10:00:58

data: 02.01.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

zaprasza

10 rodzin wielodzietnych, zarejestrowanych w systemie pomocy społecznej (w rejestrach OPS-U), przynajmniej jeden z członków rodziny musi być zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna ( w tym długotrwale bezrobotna),zamieszkujących w jednej z 7 gmin  biorących udział w pilotażu  (Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki, Godziszów, Batorz, Dzwola, Chrzanów)

 Informacja Schematom STOP!
2014-02-13 09:45:45

data: 02.01.2014

Schematom STOP!

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku  - pilotaż”

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim, jako Lider rozpoczyna realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Głównym celem pilotażu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

 Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim